Strona główna      O nas      Kontakt
leczenie w naszym ośrodku
jest bezpłatne
oferujemy bezpłatną pomoc
specjalistów
nasza kadra systematycznie
szkoli się i podnosi kwalifikacje
praca osób z naszej kadry
poddawana jest superwizji

Strona główna
Oferta terapeutyczna
Zakres pomocy
Personel
Dojazd
Punkt narkotykowy
Grupy samopomocowe
Aktualności

Polityka prywatności

Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia wpisany do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego, pod numerem 220070, posiadającą NIP 589-13-90-820 i REGON 19260307000025.

 • Administrator zapewnia, iż dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane
  i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 • Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.),
  w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez pacjenta i użytkownika zgody.
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane zachowane będą w poufności, z zachowaniem ich integralności oraz rozliczalności.
 • Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej
  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
  a. kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • Dane osobowe pozyskane w ten sposób są wykorzystywane do celów realizacji usługi oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 a) b) i c) RODO.
 • Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostępnieniu osobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.
 • Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba, której dane przetwarza Administrator może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie pisma do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, w którym przedstawi swoje żądania.
 • Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.
 • O wszelkich zmianach polityki prywatności pacjenci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej www.osrodekterapii.zukowo.pl
 • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: daneosrodekterapi@wp.pl
Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie
83-330 Żukowo ul. Gdańska 14 D, tel. 730-260-606, mail: osrodekterapii@zukowo.pl, polityka prywatności